top of page

Trachtengruppe Konolfingen

logo tg ohne pixeliii.png
DSC_0011 (14)_edited.jpg

Verastautigä & wichtägi Terminä

Üses Programm im 2023:

Am 11. Januar legä mir widr los nach dr churzä Winterpousä

Am 07./08./14./15. Januar isch zSing- & Tanzwuchenend zLyss

Am 20. Januar heimer üsi jährlechi Hauptversammlig

Am Wucheneng vom 17./18./19. März heimer üses Konzert u Theater im Chirchgmeindhuus Chonufingä.

 Am 17. Mai machemer ä Maibummel

Am 15. Juni isch dGwerbusstellig, wo mir o ä Uftritt hei.

Am 24./25. Juni isch zTrachtefescht im Melchtal, wo mir o wärdä ga.

Am 07. Juli heimer üsä Racletteabä zTrimstein.

Am 27. September dörfä mir  ar Brächetä üsi Tanzkünst zeigä.

Am 8. Oktober isch de zErntedankfescht ir Ref. Chiuchä Chonufingä.

Aus schönä Abschluss für zJahr 2023 fiirä mir o ir Trachtegruppä zämä

Wiehnachtä. Das fingt de am 20. Dezember statt.

Biuder vo üsnä vergangänä Uftrittä fingsch du hiä:

bottom of page